Alimenty

Czym są alimenty?

Alimenty to określona w sumie pieniężnej należność, jaka należy się alimentowanemu – z reguły dziecku. Wysokość alimentów określona jest w tytule wykonawczym – z reguły orzeczeniu sądowym.

Istotnym jest, aby tytuł wykonawczy, niezależnie od jego formy, był zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Nie należy jej mylić z krótką wzmianką o prawomocności orzeczenia. Klauzula wykonalności, która znajdzie się na orzeczeniu, zawiera treść:

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w ….. / Referendarz sądowy w Sądzie ….. w ….. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.

Co do zasady, sąd nadaje klauzulę wykonalności w takiej sytuacji z urzędu (art. 1082 kodeksu postępowania cywilnego):

Tytułowi egzekucyjnemu, zasądzającemu alimenty, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. Tytuł wykonawczy doręcza się wówczas wierzycielowi z urzędu.

Jak wypełnić wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów

Jeśli dłużnik alimentacyjny nie płaci sum określonych przez sąd, to mając w ręku orzeczenie uprawniające do wszczęcia egzekucji (tj. tytuł wykonawczy), można udać się do komornika sądowego, aby ten wszczął egzekucję. Wniosek taki nie podlega żadnej opłacie, a wydatki w toku postępowania (np. koszty korespondencji) pokrywa sąd.

  • Ważne, aby do wniosku załączyć otrzymany od sądu odpis orzeczenia – nie może być to jego kopia.
  • Pod wnioskiem należy się czytelnie podpisać. Za niepełnoletnich wniosek składa i podpisuje ich przedstawiciel ustawowy (np. matka lub ojciec).
  • Wniosek powinien zawiera wskazanie adresów stron postępowania, a także numer rachunku bankowego, na który komornik miałby przelewać wyegzekwowane kwoty.
  • We wniosku należy wskazać, jaka jest wysokość zaległości. Jeśli dłużnik jedynie częściowo spłacał alimenty, wówczas należy wskazać dokładne daty i kwoty wpłat – pozwoli to na ustalenie wysokości zadłużenia. Jeśli posiadamy informacje o majątku dłużnika (np. gdzie pracuje, czy posiada samochód lub nieruchomość), to warto takie informacje zawrzeć we wniosku egzekucyjnym, przyspieszy to bowiem postępowanie.

Wzór wniosku o wszczęcie egzekucji alimentów dostępny jest tutaj. Można go uzupełnić również na miejscu, w Kancelarii komorniczej w Łodzi, delegowany pracownik Kancelarii służy pomocą w wypełnieniu dokumentów.

Przebieg postępowania

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, obowiązkiem komornika sądowego jest przeprowadzenia dochodzenia w celu ustalenia majątku dłużnika. W takim dochodzeniu może pomóc Policja, która ustali źródło pracy i miejsce zamieszkania dłużnika. Komornik dokona również stosownych zapytań w trybie art. 761 kodeksu postępowania cywilnego: do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i innych instytucji jak np. OGNIVO (ustalenie rachunków bankowych Dłużnika). Zapytania takie są zwolnione z opłat.

Ustaliwszy składniki majątku dłużnika komornik sądowy będzie mógł przystąpić do ich zajęcia. Prawo przewiduje pewne specjalne regulacje dotyczące zajęcia majątku na poczet świadczeń alimentacyjnych:

  • potrąceniom ulega 60% wynagrodzenia za pracę, a kwota wolna (tj. minimalne wynagrodzenie za pracę) nie znajduje zastosowania;
  • nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń z rachunku bankowego (3/4 minimalne wynagrodzenia za pracę miesięcznie);
  • komornik może zająć także ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez zgody tej osoby, chyba że przedstawi ona dowód, że ruchomości są jej własnością.

Przydatne linki dotyczące alimentów:

http://css.samorzad.lodz.pl/

https://cpk.org.pl/

http://www.alimentytonieprezenty.pl/

http://www.twojealimenty.pl/

http://rzecznikprawdzieci.pl/

Zadzwoń do nas