Egzekucja świadczeń pieniężnych

Wszczęcie egzekucji:

Aby egzekucja świadczeń pieniężnych mogła się rozpocząć, potrzebny jest tytuł wykonawczy (tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności).

Przykładowa klauzula wykonalności:

„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w ….. / Referendarz sądowy w Sądzie ….. w ….. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.”

Komornik  nie bada zasadności oraz wymagalności świadczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym.


Art.  803.  [Zakres egzekucji]

Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego.


Art.  804.  [Niedopuszczalność badania zasadności obowiązku objętego tytułem; odmowa wszczęcia egzekucji w przypadku upływu terminu przedawnienia] §  1.

Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

egzekucja świadczeń pieniężnych przedstawiona jako młotek przyciskający banknoty

Jakie dokumenty trzeba przedstawić komornikowi:

Egzekucja świadczeń pieniężnych rozpoczyna się, gdy wierzyciel składa do komornika następujące dokumenty:

Sposoby egzekucji:

  • z rachunku bankowego

Komornicy bardzo często dokonują zajęć rachunków bankowych. Do jego zajęcia dochodzi w drodze elektronicznej. Jeżeli na koncie dłużnika znajdują się środki, jest to najszybszy sposób spełnienia roszczenia.

  • z wynagrodzenia za pracę

Polega na zajęciu wynagrodzenia za pracę. Skuteczność i szybkość takiego postępowania zależy od wysokości poborów dłużnika, a dokonanie zajęcia całego wynagrodzenia za pracę jest niemożliwe. Zajęcie jest ograniczone ustawowo do wysokości 50 % poborów z tym, że zajęciu nie podlega kwota wynagrodzenia minimalnego.

  • z innych wierzytelności

Zwykle są to wierzytelności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (przyszłe faktury, rachunki). Częste są również zajęcia emerytur i rent, w którym to przypadku należy pamiętać o ustawowym ograniczeniu egzekucji do kwoty 25% przysługującego świadczenia,

  • z ruchomości

Komornicy sprzedają rozmaite ruchomości stanowiące własność dłużników. Zazwyczaj dokonuje się tego w formie licytacji, a najczęściej są to licytacje pojazdów mechanicznych i maszyn. Zdarzają się również licytacja inwentarza żywego.

  • z nieruchomości

Cechuje się wysokim stopniem komplikacji i z pewnością nie jest dobrym wyborem, jeżeli egzekucja jest skuteczna z innych składników majątkowych dłużnika a dług nie jest znaczący. Z drugiej strony nierzadko jest jedynym możliwym sposobem skutecznej egzekucji. Komornik dokonuje sprzedaży nieruchomości na licytacji. Obwieszczenia o aktualnych licytacjach komorniczych nieruchomości dostępna jest tutaj.

  • inne sposoby egzekucji

Może to być egzekucja z praw majątkowych na przykład egzekucja z papierów wartościowych albo udziałów w spółkach. Bardzo rzadko prowadzona jest natomiast egzekucja ze statków morskich.

Wierzyciel wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji świadczeń pieniężnych może złożyć także zlecenie poszukiwania majątku dłużnika. Konsekwencją takiego wniosku jest konieczność uiszczenia opłaty w kwocie 100zł. Komornik podejmie w takim wypadku dodatkowe czynności w zależności od charakteru sprawy.

Zadzwoń do nas