Spis inwentarza

Spis inwentarza jest czynnością niezbędną do uniknięcia odpowiedzialności za długi spadkowe w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami spadkobiorca może:

  • przyjąć spadek wprost (wszystkie aktywa i pasywa),
  • odrzucić
  • przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

W pierwszym przypadku spadkobierca przejmuje po zmarłym nie tylko wszystkie aktywa, ale również długi. Jest to niekorzystna forma dziedziczenia w przypadku, gdy do masy spadkowej wchodzą wyłącznie pasywa.

W drugim przypadku spadkobierca w ogóle rezygnuje z dziedziczenia – zarówno aktywów, jak i pasywów.

Najbezpieczniejsze dla spadkobiercy jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to ograniczenie jego odpowiedzialności długi spadkowe do wysokości majątku, który wchodził w skład spadku.

W przypadku wyboru takiej formy dziedziczenia konieczne jest przeprowadzenie spisu inwentarza. Wniosek może być złożony w sądzie rejonowym właściwym ze względu ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, który postanowi o sporządzeniu spisu inwentarza przez komornika, bądź bezpośrednio u komornika sądowego.

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

W przypadku złożenia wniosku o sporządzenie spisu inwentarza bezpośrednio komornikowi sądowemu należy:

  1. złożyć w kancelarii stosowny wniosek
  2. do wniosku należy dołączyć dokumenty uprawdopodobniające, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawcą testamentu (np. odpis aktu zgonu).

Spis inwentarza – koszt

Opłata stała do wniosku wynosi 400 zł.

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza powinien być złożony komornikowi według właściwości ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Przebieg postępowania

Celem spisu inwentarza jest ustalenie masy biernej i czynnej spadku. W toku prowadzonego postępowania Komornik w oparciu o zapytania do systemu OGNIVO, Elektroniczne Księgi Wieczyste, Biuro Informacji Kredytowej i inne określi podstawowe składniki majątku spadkowego.

Czas trwania postępowania zależy od stopnia komplikacji sprawy. W przypadku jeżeli do masy spadkowej nie wchodzi nieruchomość co do zasady postępowanie trwa około trzech miesięcy. W przypadku, w którym do masy spadku wchodzi nieruchomość należy uwzględnić czas potrzebny biegłemu na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości. Wnioskodawca musi się również liczyć z koniecznością pokrycia wynagrodzenia biegłego. Koszt pracy biegłego zależy od rodzaju nieruchomości. Warto wskazać, że wnioskodawca może wskazać biegłego, który ma dokonać wyceny nieruchomości. Lista biegłych sądowych jest dostępna tutaj.

Po wykonaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza komornik przesyła akta sądowi spadku. W razie ujawnienia przedmiotu należącego do spadku, przedmiotu zapisu windykacyjnego lub długu spadkowego niezamieszczonego w spisie inwentarza –  sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza.

Zadzwoń do nas