Zabezpieczenie

Przebieg postępowania zabezpieczającego:

Podobnie jak w przypadku postępowania egzekucyjnego do zainicjowania postępowania zabezpieczającego roszczenia  przed komornikiem należy złożyć stosowny wniosek. Wraz z nim Uprawniony musi złożyć stosowne orzeczenie sądu. Może nim być:

 1. postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia zaopatrzone w klauzulę wykonalności (art. 739 kpc, art. 743 kpc)
 2. nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym (art. 492 kpc)
 3. wyrok sądu pierwszej instancji zasądzający świadczenie w pieniądzu wydany w postępowaniu gospodarczym (art. 458 (13) kpc w związku z art. 492 kpc)
 4. europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Do zainicjowania postępowania zabezpieczającego dochodzi jeszcze na etapie sporu sądowego.  W wielu przypadkach czynności zmierzające do zabezpieczenia majątku obowiązanego przez Komornika przesądzają o szansach odzyskania należności. Obowiązany może bowiem licząc się z możliwością przegrania sprawy sądowej próbować wyzbyć się swojego majątku. W takim przypadku wszczęcie postępowania pozwala uchronić interes Uprawnionego. Celem postępowania jest w szczególności zapewnienie wykonania orzeczenia sądowego w postępowaniu egzekucyjnym lub tymczasowe zaspokojenie roszczeń Uprawnionego np. w sprawach o alimenty. Oznacza to, że komornik dokonuje zabezpieczenia należności przysługującej  Uprawnionemu w ten sposób, że przekazuje zajęte środki na rachunek depozytowy sądu. W zakresie zajętych ruchomości nie jest zaś uprawniony do odebrania dozoru.  Wyjątkiem od zasady jest zaspokojenie uprawnionego co może nastąpić wyłącznie w postępowaniach alimentacyjnych. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń, wydane na posiedzeniu niejawnym jest doręczane obowiązanemu przez komornika, który powinien doręczyć je przy pierwszej czynności egzekucyjnej. Wcześniejsze doręczenie mogłoby bowiem doprowadzić do ukrycia majątku przez obowiązanego. Komornik sądowy dokonuje zabezpieczenia roszczeń poprzez: zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za prace, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego. Zabezpieczenie roszczeń ustaje:

 1. gdy osiągnięto zamierzony cel
 2. nastąpił upadek zabezpieczenia (ustanie z mocy prawa)
 3. uchylenie zabezpieczenia przez Sąd

Koszt zabezpieczenia roszczeń:

 1. Opłata stała od wniosku o zabezpieczenie wynosi 300,00 zł.
 • Należy ją złożyć na rachunek bankowy Kancelarii: 17 1600 1462 1834 5792 0000 0001 BNP PARIBAS
 • lub w siedzibie Kancelarii komorniczej w Łodzi wraz ze złożeniem wniosku o zabezpieczenie roszczeń.
 1. W razie wykonania zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, komornik pobiera od wierzyciela opłatę stosunkową w wysokości 10% wartości mienia objętego zabezpieczeniem.
 2. Opłata ta podlega zmniejszeniu o 300,00 zł pobrane wraz ze złożeniem wniosku.
Zadzwoń do nas