Doręczenie pozwu

Koszt

Wniesienie wniosku o doręczenie komornicze przez komornika wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty. Suma tych opłat może wynosić do 120 zł i jest niejako składkowa. Nie w każdej sprawie może zachodzić konieczność uiszczania jej w maksymalnej wysokości.

  • 60 zł – opłata za doręczenie korespondencji przez komornika;
  • 20 zł – zryczałtowany koszt dojazdu, gdy adresat mieszka w odległości co najmniej 10 km od kancelarii komornika;
  • 40 zł – opłata za ustalenie innego adresu pozwanego.

Doręczenie przez komornika jest uregulowane w art. 3a ustawy o komornikach sądowych.

Doręczenie pozwu

Po złożeniu wniosku o doręczenie pozwu, komornik w ciągu 14 dni przystępuje do próby doręczenia. W tym celu osobiście, bądź poprzez upoważnionego pracownika kancelarii udaje się pod wskazany przez wnioskodawcę adres. Od wyniku tych czynności uzależnione jest dalsze postępowanie.

  1. Jeżeli zastanie adresata, doręcza mu załączoną przez powoda korespondencję, spisuje protokół z czynności i sprawa jest zakończona.
  2. Jeżeli adresata nie zastano, komornik ustala, czy adresat faktycznie zamieszkuje pod wskazanym adresem. W tym celu może rozpytać domowników, sąsiadów bądź obecnych pracowników administracji budynku. Z ustaleń komornik sporządza odpowiedni protokół.

Jeżeli komornik ustalił, że adresat pod wskazanym adresem nie mieszka, zwraca wnioskodawcy pismo wraz z informacją o poczynionych ustaleniach. To samo robi w sytuacji, kiedy nie udało mu się ustalić, czy pod wskazanym adresem pod tym adresem faktycznie mieszka.

W sytuacji, gdy komornik ustalił, że poszukiwana przez niego osoba pod tym adresem mieszka, w skrzynce pozostawia awizo. Adresat ma 14 dni na odebranie przesyłki w kancelarii komornika. Po upływie tego terminu pismo uważa się za doręczone. Z protokołu komornika musi jednak jasno wynikać, że adresat pod tym adresem faktycznie mieszka. O swoich ustaleniach komornik musi poinformować wnioskodawcę. Bardzo ważne jest to, że doręczenie komornicze pisma może nastąpić wyłącznie do rąk własnych adresata. Komornik nie może go doręczyć małżonkowi lub dorosłym domownikom, tak jak może to zrobić listonosz. Takich domowników komornik dodatkowo poucza o tym, że adresat może osobiście odebrać pismo w kancelarii.

Art. 3a ust. 3 (…)Jeżeli pod wskazanym adresem zastano dorosłego domownika adresata, o możliwości odbioru pisma poucza się dodatkowo tego domownika.

W przypadku gdy próby doręczenia nie przyniosą oczekiwanych skutków, komornik może ustalić inny adres pozwanego. Dzieje się to jednak na wyraźny wniosek wnioskodawcy. Poszukiwanie adresu pozwanego podlega opłacie w wysokości 40 zł. O wskazanie adresu komornik może zwrócić się do trzech podmiotów.

Art. 3b W przypadku zwrotu przez komornika pisma, o którym mowa w art. 3a ust. 4, podmiot zlecający może wystąpić do tego komornika z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata. W tym celu komornik może żądać niezbędnych informacji od podmiotów wymienionych w art. 761 § 1(1) pkt 3-6 kpc.

W myśl powyższego przepisu są to urzędy skarbowe, organy rentowe i banki.

Zadzwoń do nas