Protokół stanu faktycznego

Na czyj wniosek sporządza się protokół stanu faktycznego?

Komornik wykonuje protokół stanu faktycznego na zarządzenie sądu albo prokuratora (podczas postępowania sądowego). Może też do niego przystąpić na wniosek każdej ze stron, której ta czynność dotyczy (przed wszczęciem postępowania). Stosowny wniosek znajdziesz tutaj.

W sytuacji, w której został on sporządzony na zarządzenie sądu lub prokuratora, komornik jest zobowiązany do wykonania odpisu i dostarczenia go sądowi (prokuratorowi).

Czym jest protokół stanu faktycznego?

Protokół stanu faktycznego zawiera stwierdzenie panującego stanu rzeczy. Może on przedstawiać powierzchnię nieruchomości albo wskazywać szczegółowe położenia ruchomości. Często zdarza się, że wnioskodawca w trakcie procesów o wady budowlane wnioskuje o dokonanie opisu wykonanych prac. Czynności dokonane przez komornika mogą być bardzo pomocne w przypadku sporu z deweloperem dotyczących powierzchni oddanego lokalu mieszkalnego.

W protokole nie wolno zamieszczać ocen własnych lub innych osób. Komornik nie może wskazywać informacji zawierających konsekwencje zarówno faktyczne, jak i prawne dotyczące przedmiotu opisu. Reasumując czynność ta polega na obiektywnym wskazaniu stanu faktycznego.

Przed rozpoczęciem sporządzenia protokołu stanu faktycznego komornika zawiadamia o terminie i miejscu planowanych czynności sąd lub prokuratora, W razie zawiadamia także inne osoby, których udział może okazać się konieczny. Protokół stanu faktycznego powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w art. 809 kpc. Oznacza to, że musi on zawierać przede wszystkim takie informacje, jak:

  • oznaczenie komornika,
  • miejsce i datę czynności,
  • listę osób obecnych lub uczestniczących w przeprowadzanych czynnościach,
  • zwięzły, lecz oddający istotę sytuacji opis faktycznego stanu odpowiadający treści wniosku,
  • zarządzenia sądu i prokuratora,
  • podpisy osób obecnych przez sporządzaniu protokołu oraz komornika,
  • określenie, na czyje żądanie został sporządzony protokół,
  • cel jego sporządzenia.

Kiedy należy go sporządzić?

Przed wszczęciem procesu sądowego bądź przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie prokuratora lub sądu.

Protokół stanu faktycznego jest dokumentem urzędowym. Oznacza to, że jest on dowodem tego, co jest w nim opisane.

Dzięki niemu można wskazać okoliczności oraz fakty, które są bezwzględnie potrzebne do przeprowadzenia postępowania. W takim wypadku nie ma konieczności zabezpieczania dowodów zgodnie z art. 310 i następnymi k.p.c.

Koszt:

400 zł (https://lexlege.pl/koszty-komornicze/art-42/)

Zadzwoń do nas